TÜZÜĞÜMÜZ

DERNEĞİN ADI,  MERKEZİ :
Madde 1
Adı         : Derneğin adı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’dir (T.O.F.D. )
Merkezi    : Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU :

Madde 2

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, nedeni ne olursa olsun öncelikle omurilik felçlilerinin her türlü sorunlarıyla ilgilenir. Dernek, imkânları ölçüsünde diğer ortopedik özür gruplarıyla da ilgilenir. Sosyal amaçlı katılımlarda da her engel grubu ile etkinlik gerçekleştirir. Omurilik felcinin nedenlerinin saptanması, önlenmesi, temel ve klinik araştırmaların yapılması, medikal ve cerrahi yaklaşımların, klinik uygulamalarının, felçlilerin yaşam standartlarının kalitesinin yükseltilmesine, genel olarak rehabilitasyonuna ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sosyal sorunlarını en üst seviyede çözümlemeye çalışır. Bu amaç için ilgili tüm kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle işbirliği yapar. Amacına uygun federasyonlar kurar, kurulmuş olanlara katılır veya ayrılır. Yine benzer şekilde ulusal ve uluslararası platformlar ve federasyonlar kurar, katılır ve ayrılır. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular. Bu amaçla, spor kulüpleri, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve sandıklar kurar. Kurulmuş olan iktisadi işletmelere ortak olabilir. Gerektiğinde iktisadi işletmeden ayrılabilir, iktisadi işletmenin faaliyetine son verebilir. Müze kurulabilmesi için gerekli araştırma ve altyapı çalışmalarını yaparak müze kurabilir, yönetebilir ve işletebilir.  Sanat ve kültürel faaliyetler olarak tiyatro, halkoyunu, kısa film, sinema, resim, müzik, el sanatları  vb. alanlarda toplum bilinci oluşturmaya yönelik etkinlikler yapabilir ve geliştirebilir. Dernek amacından başka bir konuyla uğraşamaz ve buna zorlanamaz. Dernek her türlü politik, siyasi ve dinsel etkinliğin dışında tamamen bağımsızdır. Dernek amacını gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki faaliyetleri ve çalışma konularını yürütür:

 

2.1.Söz konusu alanda gerekli izinlerin alınması koşuluyla ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel konferans, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel, yönetsel ve sosyal toplantılar düzenler. İlgili Türk ve/veya yabancı otoriteleri bu faaliyetlere davet eder. Yurtiçinde ve yurtdışında konusu ve amacı ile ilgili diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurar. Gerekli müsaadelerin alınması koşuluyla uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve bu kurum ve kuruluşlara üye olur, gerektiğinde de bu kurum ve kuruluşların üyeliğinden ayrılabilir. Yurdumuzu ve konu ile ilgilenenleri kuruluşlarda temsil eder, yurtiçi ve yurtdışında gerekli gördüğü toplantılara katılır. Yurtdışındaki sivil toplum kuruluşları ile yapılacak temas ve işbirliğinde Yönetim Kurulu, Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak hareket eder.


2.2.Yazılı, sözlü, görsel basın ve internet aracılığıyla mevcut omurilik felçlilerine ve olanaklar dâhilinde ortopedik özürlülere ulaşabilmek ve iletişim kurabilmek için çalışır.

2.3.Şehirsel ve mimari çevrenin özürlülere ve yaşlılara uygun şartları taşıması için gereken araştırmaları yapar, yaptırır, bilimsel çalışmalardan yararlanır, bu çalışmalara katkıda bulunur.

2.4.Şehirsel çevreyi düzenlemedeki devletin ve yerel yönetimlerin doğru yöndeki gelişmesine katkıda bulunur. Üye sanayinin özürlüler ve yaşlılar için gereken araç ve gereçlerinin üretimi için kamuoyu oluşturur, gerekirse üretime katkıda bulunur, endüstri ürünleri tasarımcılarının bu alandaki araştırmalarını teşvik eder, destekler ve ortak faaliyetlerde bulunur.

2.5.Dernek üyelerini sportif etkinliklere yönelterek Türk sporuna katkıda bulunmak ulusal ve uluslararası çapta yapılan organizasyonlara katılır, organizasyonlar düzenler, söz konusu branşlarda yarışmalara katılır, sportif etkinliklerle dayanışmayı sağlar, çağdaş yöntem ve yönetimle ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek milli sporcular yetiştirilmesine ortam hazırlar. Derneğin forma rengi, turuncu-parlement mavisidir. Spor faaliyetlerinde kullandığı amblem, dernek amblemidir. Dernek, tekerlekli sandalyede spor branşları şunlardır:


1-Yüzme
2-Su sporları
3-Dalgıçlık
4-TS Atletizm
5-TS Basketbol
6- Voleybol
7- Binicilik
8- Okçuluk
9- Dağcılık
10- Hentbol
11- Eskrim
12- Bilardo
13- Planör
14- Tenis
15- Halter
16- Jimnastik
17- Kayak
18- Satranç
19- Bowling
20- Vücut Geliştirme
21- Badminton

Dernek, yukarıdaki amacını gerçekleştirmek için; üyelerin, konukların, aile ve çocuklarının; fizik, moral, güç ve yeteneklerini sağlayan spor etkinliklerini programlar ve düzenler. Bu etkinlikler için canlı yada cansız araç gereç ve benzeri ekipman ve gereksinimleri sağlar. Üyeler, sporcular ve spor yapmak isteyenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma kurmak amacıyla gerekirse ilgili branşlarda kulüp kurabilir, federasyona katılabilir.

 

2.6.Sportif gösteriler,  konferanslar,  paneller,  sergiler,  turnuvalar,  yarışlar veya bu tür organizasyonlar düzenler veya bu tür organizasyonlara katılır. Derneğin sportif etkinlikleri için veya mevzuatın tanıdığı yetkiler ve tüzüğün verdiği görevler içinde, lokal, açık ve kapalı spor salonları yapar, Sportif gösteriler, konferanslar, paneller, sergiler, turnuvalar, yarışlar veya bu tür satın alır, kiralar veya kiraya verir, taşınmazlar üzerinde her türlü hakları koruyarak her türlü amacına uygun inşaatı yaptırır, bunları yönetir ve çalıştırır, işletir, iyi ve devamlı bir hizmet üreterek üyelerin ve konukların devamlı hizmetine açık ve hazır halde tutar. Bu hizmet ve olanakları sunabilmek için, hizmet üreten kuruluşlarla anlaşmak suretiyle her yaşta üyenin amatör bir ruhla çağdaş, yöntem ve olanaklarla spor yapmalarını sağlar.

 

2.7.Derneğin gereksinimlerini karşılamak üzere ikametgah ile amaç ve bu amacı gerçekleştirecek etkinliklerini sürdürecek taşınmazlara sahip olur, açık ve kapalı spor alanları, saha, tesis ve sosyal tesisler, eğlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokal, konaklama tesisleri alır, yapar, kiralar, işletir, işleticiye verir, üyelerin ve konukların amaca uygun şekilde yararlanmalarına sunar.

 

2.8.Sporla ilgili mevzuata uygun olarak amatör tüzel kişiler, vakıflar, yardımlaşma, dayanışma kuruluşları, federasyon ve konfederasyon kurar, kurulu ve kurulacak olanlara katılır, üye olur ve üyelikten ayrılır, sportif amaçlı spor kulüpleri, vakıflar vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

 

2.9.Spor ve spor eğitimi alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak eğitici, öğretici, uygulamaya ve teoriye dönük, üyeler ve toplumda omurilik felçlilerinin ve ortopedik özürlülerin amatör spor bilincini geliştirici, sportif anlayışı ve çalışmaları özendirici yayınlar araştırır ve incelemeler yapar; yaptırır; uzman ve danışman kişi ve kuruluşlara gerekli bilgileri hazırlatır; tüm üye ve konukların yararlanmalarına sunacak biçimde sportif eğitim çalışmaları yapar; bu amaçla kitap, dergi, bülten, broşürler, derneğin amacına uygun video CD ve kasetler çıkarır; web sitesi kurar.

 

2.10.Dernek, tiyatro, müzik, resim, el sanatları ve halk oyunları gibi faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla kurslar açar eğitim verir. Ayrıca bilgisayar, muhasebe, okuma-yazma, diksiyon, drama vb. her türlü mesleki, sosyal ve kültürel rehabilitasyon kursları ile ilk yardım kursları açar. Türkçe ve yabancı dillerde, amacı ile ilgili dergilere abone olur, kitaplar alır, üyelerinin faydalanması için kütüphane oluşturur. Okuma ve araştırmaya teşvik eder.

 

2.11.Bu alandaki tıbbi, mesleki, ekonomik, sosyal bilgilerin eğitimde kullanılması, bu alanlarda çalışan veya ilgilenenlere tanıtım ve bilgilendirme amacını gerçekleştirmek için dergi, broşür bülten ve kitaplar yayınlar, web sitesi kurar, işitsel, görsel ve yazılı basından yararlanır. Amacıyla ilgili her türlü konuda yazılı, görsel ve işitsel medyada programlar hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Türk ve yabancı yazarların eserlerinden faydalı gördüklerinin yayın hakkını alır, gerekirse tercüme eder, yayınlar.


2.12.Gerekli izinlerin alınması koşuluyla, sağlık ve teknik personeli yetiştirecek okullarda,  öğretim, eğitim ve yönetiminde görev alanlara maddi ve manevi destek olur.

2.13.Gerekli izinlerin alınması koşuluyla gerek tıp doktoru, gerekse sağlık, teknik ve sosyal alanlardaki diğer elemanların eğitim ve uygulama yapacağı, hastaların tedavi ve rehabilitasyon ile yeniden topluma kazandırılacağı rehabilitasyon merkezi, dispanser, klinik kurar, yönetir, mevcutlarına her yönden yardımcı olur. Eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardım eder. Dernek hediye, bağış veya satın alma yoluyla sahip olduğu eğitim, öğretim ve tedavi araçlarını desteklediği, sağlık tesislerine verebilir ve amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlar.


2.14.Alanlarında bilimsel araştırma ve diğer çalışmaları yapanları destekler. Araştırmacıları teşvik edici yarışmalar yapar, burslar ve ödüller verir.

2.15.Amacın gerçekleşmesi için Dernekler Kanununun ilgili hükümleri kapsamında gerekli gayrimenkullere sahip olur, kiralar, kiraya verir. Satın alır, gerekirse satar.

2.16.Üyelerinin sağlık kontrollerini düzenli kılmak için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle gerekli protokoller ve sözleşmeler yapar, seminerler, sempozyumlar, paneller düzenler, tetkik, takip, tedavi ünitesi oluşturur. Koruyucu ve-veya izleyici hekimlik alanını yaygınlaştırıcı önlemleri alır.


2.17.Dernek gelirinin en az %80’ini belirtilen amaçlar doğrultusunda harcamak zorundadır.

2.18.Gerek rehabilitasyon ve gerekse de derneğin amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere (yasal müracaatlar yapıldıktan sonra, izin almak suretiyle) ekonomik gelir elde etmek amacıyla; tekstil, konfeksiyon, elektronik, makine, gıda, tıbbi sarf malzemeleri, tarımsal ürün, ortopedik gereçler, koruyucu hekimlik ekipmanları, kozmetik ürünleri, temizlik ve hijyen maddeleri, montaj ve reklam ürünleri atölyeleri kurar. Sağlık, barınma, bilişim, turizm, seyahat, medya, sanat, müze, spor, eğitim, muhasebe, reklam ve pazarlama vb. hizmet üniteleri kurar.


2.19.Omurilik felçlileri başta olmak üzere, ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik, yasal, sosyal hakları konusunda idari girişimlerde bulunur, gerektiğinde her türlü yasal başvurularda bulunur, davalar açar. Açılmış davalara katılır.

2.20.Konusu ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilir. Oluşturulan bu platformlarda, kanunların yasakladığı amaç ve konularda faaliyet gösterilemez.

 

2.21.Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, yasal koşulları yerine getirerek ve gerekli bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir.

 

2.22.Kanunlara aykırı olmamak şartıyla; amacını gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler.

 

2.23.Amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir. Bunun yanında 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

 

2.24.Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, gerekli gördüğü yerlerde, gerekli bildirimleri yapmak şartıyla temsilcilik açabilir. Kurulacak olan bu temsilciliklerin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından mülki idare amirine bildirilir. Temsilcilikler sadece Genel Merkez tarafından açılabilir ve kapatabilir.

 

2.25.Amacı gerçekleştirmek üzere sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek, tıbbi malzeme, yakacak malzeme gibi her türlü zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Bu sandıkların çalışma esasları Dernekler Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin dışında olamaz.


TÜZÜĞÜN KAPSAMI :

Madde 3
Bir yürütme ve yönetim aracı niteliğindeki bu tüzük, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği kuruluş amacı, faaliyet konusu ile ilke ve görevlerini belirleyerek, üyeliklerle ilgili esasları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve diğer organların oluşum biçimleri, çalışma yöntemleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile şube ve temsilciliklere ilişkin esaslar ve diğer çeşitli hükümleri kapsar.

DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ :
Madde 4

Şafak S. KARAMEHMETOGLU
Nüfus kayıt: İstanbul, Beykoz, TC, Erkek, Tıp Doktoru, Yüksek
Baba adı: Temel Anne adı: Hüsniye D. Tarihi: 03.01.1956 D. Yeri: Rize
Adres: Ömer Seyfettin Sok. Mavi Konak Apt. N: 14 D.12 Fatih/ İstanbul

Aylin REZVANİ
Nüfus Kayıt: İstanbul, Fatih, TC, Kadın, Tıp Doktoru, Yüksek
Baba Adı: Esfendiyar Anne Adı: Şemin D. Tarihi: 24.09.1963 D. Yeri: Tahran Adres: Gürcü Kızı Sok. THY Sitesi H -4 /BL D. 8 Ortaköy/ İstanbul

İlhan KARACAN
Nüfus Kayıt : Kocaeli, Gölcük, TC, Erkek, Tıp Doktoru, Yüksek
Baba Adı: Zihni Anne Adı : Huriye D. Tarihi: 17.07.1967 D. Yeri:Gölcük/ Kocaeli Adres : Kargı Sok. No: 26 D. 2 Fatih/ İstanbul

Feride KARAHÖYÜKLÜ
Nüfus Kayıt: Konya, Meram, TC, Kadın, Ekonomist, Yüksek
Baba Adı: Edip Altay Anne Adı: Latife D. Tarihi:17.09.1950 D. Yeri: Ankara Adres: N. Ali Berkol Sok. 18/7 Erenköy/ İstanbul

Ramazan BAŞ
Nüfus Kayıt: Sinop, Gerze, TC, Erkek, Gazeteci, Yüksek
Baba Adı: Erol Anne Adı: Fatma D. Tarihi: 08.02.1964 D. Yeri: İstanbul
Adres: Kartaltepe Mah. Bağlar Mevkii Sok. 5/1 Bakırköy/ İstanbul

Hakan DÜLGER
Nüfus Kayıt: İstanbul, Şişli, TC, Erkek, Bilgisayarcı, Yüksek
Baba Adı: Rüşdü Anne Adı: Firuze D.  Tarihi: 09.10.1969 D.Yeri: İstanbul
Adres: Şehit Hakki Han Sok. Pelin Apt. No:2 D.4 Ulus/İstanbul

Yurtsever PALA
Nüfus Kayıt: İstanbul, Kadıköy, TC, Erkek, Serbest, Yüksek
Baba Adı: Ali Anne Adı: Gülşen D. Tarihi:19.05.1967 D. Yeri: İstanbul
Adres: Nevzat Bulut Sok. No: 22/4 Kozyatağı/ İstanbul

Feyyaz TOLAN
Nüfus Kayıt: İstanbul, Fatih, TC, Erkek, Öğretmen, Yüksek
Baba Adı: İsmail Anne Adı: Leman D. Tarihi:19.05.1960 D. Yeri: Midyat
Adres: Kocamustafa Paşa Cad. Parkiçi Mukadder Apt.1/15 K. M. Paşa/ İstanbul

Ç.Doğan SUM
Nüfus Kayıt: İstanbul, Fatih, TC, Erkek, Emekli, Yüksek
Baba Adı: Ahmet Mithat Anne Adı: Cavide D. Tarihi:01.12.1945 D. Yeri: İstanbul Adres: Emlakbank Konutları B6-A D:1 Yahyakaptan/ Kocaeli

Oğuz Oktay YÜCESAN
Nüfus Kayıt: İstanbul, Bakırköy, TC, Erkek, Gazeteci, Yüksek
Baba Adı: Osman Anne Adı: Naciye D. Tarihi:1959 D. Yeri: Tirebolu
Adres: Yücetarla Cad. Faziletli Sok. No: 5/1 Bakırköy/ İstanbul

ÜYELİK ŞARTLARI :
Madde 5

    Derneğe, bu tüzükte belirtilen amaç ve konularda hizmet ve katkı sağlayacak fiil ehliyetine sahip tüzel kişiler ile 18 yaşını doldurmuş veya ergin kılınmış başta omurilik felçlisi olmak üzere tüm ortopedik özürlüler ve üye olmalarına yasal bir sakınca bulunmamak şartıyla herkes üye olabilir.
Yabancı gerçek kişilerin derneğe üye olabilmeleri için ayrıca Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları gerekir. Onursal üyeler için bu koşul aranmaz.

ÜYELİĞE BAŞVURU :
Madde 6

    Derneğe üye olmak isteyenler, gerekli bilgileri içeren “üyelik bilgi formu”nu tam ve eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan ve ilk üyelik aidatını ödedikten sonra dört resim ile birlikte Yönetim Kuruluna bizzat veya vekili ile verir. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için başvuranlardan kişinin bilgi ve aktivitelerini gösteren ek bilgi ve dokümanlar isteyebilir. Yönetim Kurulu, uygun olarak yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlamak ve sonucu herhangi bir iletişim aracı ile müracaat sahibine duyurmak zorundadır.


ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :
Madde 7
7.1.Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi:

Dernek üyeliği, üyenin ölümü, üyelik şartlarını kaybetmesi, hakkında gaiplik kararının kesinleşmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından karar alınmasına gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak, durumun tespiti için Yönetim Kurulunda karar alınabilir.

7.2.Üyelikten çıkma (istifa) ile sona ermesi:

Üye, Yönetim Kuruluna hitaben verilen veya gönderilen yazılı istifa dilekçesi ile üyelikten çıkabilir. İstifa beyanı, derneğe ulaştığı anda sonuç doğurur ve üyelik sona erer. Ancak, durumun tespiti için Yönetim Kurulunda karar alınabilir.

7.3.Üyelikten çıkarılma (ihraç) ile sone ermesi:

Aşağıdaki hallerde üyelik Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir:

7.3.1.Söz veya yazı ile derneği, toplum önünde haksız olarak küçük düşürücü asılsız haber ve fikir yayılması, derneğin konu ve amacına aykırı faaliyetlerde bulunulması ve derneğe ait bilgilerin  (Üye kayıt bilgileri, projeler, derneğe ait resmi evraklar vb.) Yönetim Kurulu haberi olmadan dernek dışına çıkartılması ve dernek menfaatleri dışında kullanılması ve kullandırılması,

7.3.2.Derneğin genel düzeninin bozulması, itibarına zarar verilmesi, olumsuz tutum ve davranışlarıyla diğer dernek üyelerinin, gönüllülerinin veya ziyaretçilerinin rahatsız edilmesine yönelik her türlü mütecaviz davranış ve konuşmalarda bulunulması, dernek mallarına bilerek zarar verilmesi,


7.3.3.Üyeliğe müracaatta verilen dilekçe ve üyelik bilgi formunda gerçeğe uymayan beyanların tespit edilmesi,

7.3.4.Yönetim Kurulunun, üyelik müracaat formunda belirtilen adrese yaptığı yazılı uyarılarına rağmen iki yıl üst üste yıllık üyelik aidatın ödememesi.

DERNEĞİN ORGANLARI :
GENEL KURUL :
Madde 8
Genel Kurul dernek üyelerinden oluşur.

Genel Kurul, olağan olarak üç yılda bir Ocak ayında toplanır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulunca toplantıya çağırılır. Toplantı kararı, en az 15 gün önceden gün, saat, yer ve gündem belirtilerek, Genel Kurulun yapılacağı yerde yayınlanan bir gazetede yayımlanır.

Yönetim Kurulunun toplu olarak istifası halinde müstafi Yönetim Kurulu olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar göreve devam etmekle yükümlüdür. Bunun mümkün olmadığı hallerde Denetleme Kurulu geçici Yönetim Kurulu görevini yüklenerek olağanüstü toplantıyı bir ay içerisinde gerçekleştirir.
Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Toplantı başka bir sebeple bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içine yapılması zorunludur. Bu toplantıya yapılacak davet de yukarıda belirtilen genel esaslara göre yapılır ve mahalli en büyük mülki amirliğe duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir kereden fazla geri bırakılmaz.
Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlası ile, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Temsilcilikler, Genel Kurullarda temsil edilemez. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

Dernek Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Kanunun emrettiği ve bu tüzükte belirtilen çoğunluk sağlanarak, durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantının açılmasından sonra Genel Kurul üyelerinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve kâtip seçilerek Genel Kurul Divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir.

    Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’unu tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Onursal üyeler, Genel Kurula katılabilir; ama oy kullanamazlar. Gerçek kişi üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişi üyeler, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirilmiş kişilerce oy kullanabilirler.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar kâtip tarafından toplantı tutanağına yazılır, başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte imzalar. Toplantının sonunda, bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen Yönetim Kurulu başkanına verilir. Yönetim Kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel Kurul sonuç bildirimi Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak mülki idare amirine yapılır.


Genel Kurulun görevleri şunlardır:
A.Dernek organlarını seçmek,
B.Dernek tüzüğünü değiştirmek,
C.Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşmek, Yönetim Kurulunun ibra etmek,
D.Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,
E.Yönetim Kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,
F.Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirilerek kabul etmek,
G.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
H.Şube açmak ve şube açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
I.Derneğin bir üst kuruluşa katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
J.Derneğin Uluslararası faaliyette bulunmasına yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek ve bu konu hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
K.Derneğin feshedilmesine karar vermek,
L.Derneğin vakıf kurmasına karar vermek,
M.Derneğin diğer organlarını denetlemek ve haklı sebeplerin varlığı halinde görevden almak,
N.Mevzuata ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULU :
Madde 9

Yönetim Kurulu, derneğin üyeleri arasından 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek olarak gizli oy, açık sayım yöntemiyle seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısı sırası ile göreve çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu; başkan, başkan yardımcısı (ikinci başkan), genel sekreter, muhasip, veznedar ve 2 (iki) üyeden oluşur. Başkanlığın boşalması durumunda başkan yardımcısı görevi, Yönetim Kurulunun süresi bitinceye kadar sürdürür. Başkanın olmadığı durumlarda da başkan yardımcısı, başkanın tüm yetkilerine sahiptir. Hazırlanacak oy pusulalarında yukarıdaki unvanlar belirtilmez. Görev dağılımını, seçilen Yönetim Kurulu kendi arasında yapar. En çok oy alan adaylar asil olarak Yönetim kurulunu teşkil ederler, diğerleri yedek üye olurlar.

 

a.Başkan, koordinasyonu sağlamak ve derneği diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yönetmekten sorumludur. Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurul kararı ile kurulmuş olan komisyonların da doğal başkanı ve üyesidir.

 

b.Başkan yardımcısı, başkana her konuda yardımcıdır. Başkanın yokluğunda başkana vekâlet eder. Başkan vekâleti başka bir Yönetim Kurulu üyesine de verebilir, ancak bu durumda başkanın yazılı vekâlet vermesi gerekir.


c.Genel sekreter, örgütleme çalışmalarından sorumludur. Karar defterini yazar ve imzalatır, yazışmaları başkanın onayını alarak yürütür. Tüm defter ve evrakların takibinden başkana karşı sorumludur.

d.Muhasip, her türlü mali işlerden ve gelir gider ile ilgili belgelerin hazırlanmasından sorumludur.

e.Veznedar, muhasibe yardımcıdır. Banka ve harcamalar ile ilgili işlerde para ile doğrudan temas gerektiğinde muhasibe yardımcı olur.

f.Diğer iki Yönetim Kurulu üyesi, Başkanın ve diğer görevli Yönetim Kurulu üyelerinin doğal yardımcılarıdır; kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
A.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

B.Dernekler Kanununda ve Dernek Tüzüğünde belirtilen kayıt ve defterleri tutmak,

C.Derneğin amaç ve konusuna uygun çalışma ve faaliyetleri planlamak; uygulamak; kanun, tüzük ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak derneğin işlerini yürütmek,

D.Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,

E.Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde, onursal üyelik ihdas edebilir, Danışma Kurulu kurabilir, bilimsel ve teknik heyet oluşturabilir. Gerektiğinde münferiden veya tümünü feshedebilir.

F.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

G.Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

H.Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

I.Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulüne 30 gün içersinde karar vermek.

J.Derneğin yapacağı her türlü yayının sorumlusunu ve editörünü görevlendirmek,

K.Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

L.Genel Kurulda verilen kararları uygulamak,

M.Genel Kurulun vereceği yetkiye dayanarak taşınmaz mal alıp, satmak; merkez adına edinilecek taşınmaz malların alımı ya da satımı için gereken hallerde şube yönetimlerinde belirleyeceği kişi veya kişilere işlem yapmak konusunda yetki vermek; edinilen bu taşınmazları, tapuya tescil ettirildikten sonra ki en geç bir ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirmek,

N.Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

O.Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açmak,

P.Görevlendireceği üyeler veya bilirkişiler vasıtasıyla şubelerin çalışma ve faaliyetlerini incelemek ve inceletmek, yapılan bu incelemelerle ilgili olarak bilgi almak, yapılan veya yaptırılan incelemelerde usulsüzlük, tüzük ilkelerine aykırı harekette bulunduğu ya da Dernek tüzüğünde belirtilen hizmetleri yerine getirmediği,  derneğin kamu yararına statüsü ve Türkiye unvanına yakışır biçimde hizmetlerin kalitesini sağlayamadığı ve yaygınlaştıramadığı, dernek kaynak ve imkânlarını etkin kullanmadığı, tespit edilen şube ve/veya şubelerle ilgili Genel Kuruldan kapatma kararı almak,  ayrıca yasal kovuşturma gerektiren hallerde gerekli kurumlara şubelerle ilgili yapılacak olan yasal işlemler konusunda müracaatta bulunmak.

R.Genel Kuruldan yetki almak kaydıyla (üye sayısının uygunluğu halinde) kamu görevlisi olmayan Yönetim Kurulu üyelerine aylık bağlayabilmek, geçici görevlendirme yapacağı üyelerin yapmış oldukları harcamaları karşılamak,

S.Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının yarısından bir fazlası ile alınır. Oyların sayısının eşit olduğu durumlarda toplantı başkanının oyu iki olarak kabul edilir.

Yönetim Kurulu, faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekirse dernek üyeleri veya üye olmayanlar arasında geçici veya devamlı olarak faaliyet kolları, yardımcı kurullar kurar. Kurullar çalışma ve kararlarında Yönetim Kuruluna karşı sorumlu ve onun denetimi altındadır. Gerekli durumlarda geçici veya devamlı olarak maaşlı personel kullanılabilir.

 

Yönetim Kurulu sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklere de görev verilmesine rağmen, Yönetim Kurulu tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.


DENETLEME  KURULU :
Madde 10
Denetleme kurulunun 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyesi Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
Denetleme Kurulu, derneğin bu tüzükte “Amacı, Faaliyet Konusu” başlıklı 2. Maddede belirtilen çalışma konuları ve faaliyetleri yürütüp yürütmediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 

Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun hesaplarının ve işlemlerinin kontrol edilmesi, Genel Kurul dışındaki dernek organlarına Kanun ve Tüzük tarafından verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği, bu organların eylem ve işlemlerinin Kanun ve Tüzük hükümlerine uygunluğunun, zamanında ve gerektiği gibi yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar. Denetim Kurulu üyeleri isterlerse Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.

 

Denetleme Kurulu, Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan talep etmeye yetkilidir. Bu talebin yerine getirilmemesi halinde, sulh hukuk hâkimine başvurarak Genel Kurul toplantısının yapılmasını sağlamak; Yönetim Kurulu üye sayısının üye tamsayısından aşağı düşmesi halinde, boşalan üyelikler yedek üyeler ile doldurulamıyor ise, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak Denetleme Kurulunun görev ve yetkisi kapsamındadır.


GÖREV BÖLÜMÜNÜN BİLDİRİMİ :
Madde 11

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.


DEFTERLER :
Madde 12
12.1.Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihi, aidatları bu deftere yazılır.

12.2.Karar defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların her sayfası başkan ve üyelerce imzalanır.

12.3.İşletme hesabı defteri.

12.4.Envanter hesabı defteri.

12.5.Demirbaş defteri.

12.6.Alındı belgesi kayıt defteri.

12.7.Gelen-giden evrak defteri.

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen defterlerini tutmakla görevlidir. Bu defterler, noter veya İl Dernekler Müdürlüğüne tasdik ettirdikten sonra kullanıma sunulur. Ayrıca ek yasa ve yönetmeliklerle tutulması zorunlu olan defterleri de tutar.

DERNEĞİN GELİRLERİ :
Madde 13

Derneğin gelirleri aşağıdaki gösterilmiştir:

13.1.Üye Aidatları: Dernek asil üyelerinden, üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödemek zorunda oldukları toplam tutardır.

13.2.Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

13.3.Dernek faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler.

13.4.Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, kermes, yemek, konferans, müsamere, resim, heykel, bale, spor yarışmaları vb. sanatsal, kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler, sms, internet vb bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanarak elde edilmiş gelirler.


13.5.Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

13.6.Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.

13.7.Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.

13.8.Yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardımlar.

13.9.Benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan elde edilen gelirler.

13.10.Diğer Gelirler.
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması Dernekler Kanunu çerçevesinde olur.

İÇ DENETİM :
Madde 14

 Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılabilir; ancak bu durum da Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

DERNEĞİN SONA ERMESİ:
Madde 15

Dernek, aciz haline düşmesi halinde, Yönetim Kurulunun Dernek Tüzüğüne göre kurulmasına imkân kalmaması halinde ve gerekli yeter sayısının bulunmaması nedeniyle Genel Kurul toplantısının ikinci çağrıya rağmen yapılamaması halinde bir makamın veya organın karar almasına gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

Derneğin feshi, genel olarak Dernekler Kanunu’nun hükümlerine göre yapılır. Ancak derneğin kendi kendini feshe karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı olan üye sayısının 2/3’ünün bulunması şarttır. Bu çoğunluk ile toplanan Genel Kurulda fesih kararı alınabilmesi için karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin 2/3’üdür. Birinci toplantı için gerekli çoğunluk temin edilmediği takdirde üyeler ikinci defa davet edilir. Bu toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih durumu görüşülebilir. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tamsayısının iki katından az olamaz. Bu toplantıda fesih kararı, mevcut üyelerin 2/3’ünün olumlu oyu ile alınabilir. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.


SONA ERME HALİNDE TASFİYE İŞLEMLERİNİN YAPILMASI :
Madde 16

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya derneğin kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.


Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine devredilir.


Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

AİDATLAR :
Madde 17
Dernek aidatı, yıllık 15 (onbeş) TL’dir. Yönetim Kurulu her yıl, yıllık aidat miktarını değiştirebilir. Şube Yönetim Kurulları, şube aidatlarını Genel Merkez Yönetim Kurulu onayını almak şartıyla kendileri belirleyebilirler.

TÜZÜK  DEĞİŞİKLİĞİNİN  ONAYI :
Madde 18

     Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklikler Genel Kurul onayından sonra geçerlilik kazanır.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

UYGULANACAK  HÜKÜMLER :
Madde 19

Dernek, kendi tüzüğüne, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve dernek ile ilgili tüm mevzuatlara ve ilgili tüm yasa ve mevzuatlara titizlikle riayet eder. Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ile Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


ŞUBELERİN KURULMASI, KAPATILMASI:
Madde 20

     Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az 3 (üç) kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile müracaat edilir. Bu başvuruda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, meslek ve sanatı, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi gereklidir. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 (altı) aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

 

Şube ve şubeler;
a.Dernek tüzüğünün 9. maddesi (P) bendinde belirtilen şartların oluşması halinde, Genel Merkez Yönetim Kurulunun talebiyle,  Genel Merkez Genel Kurulunca kapatılabilir.


b.İlgili kanunlar kapsamında, yetkili mercilerce yapılacak yasal işlemler neticesinde kapatılabilir,

c.Şube veya şubeler Genel Kurullarının aldığı fesih kararı ile kapatılabilir.

Kapatılma işlemi sonrasında gerekli tasfiye ve bildirim işlemleri Tüzüğün ilgili maddeleri ve Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Kapatılan şubenin yeniden açılması, Genel Kurulun vermiş olduğu yetki doğrultusunda Yönetim Kurulunun tasarrufundadır.


ŞUBELERİN FAALİYETLERİ :
Madde 21

     Dernek şubelerinin kuruluşundan sonra şubenin çalışması ile ilgili faaliyetler Dernekler Kanununun ve Dernek Tüzüğünün hükümlerine tabidir. Şubeler kurulduktan ve üye kaydı yapmaya başladıktan sonra tüzük hükümlerine göre Genel Kurullarını toplantıya çağırır. Ancak şubelerin Genel Kurul toplantılarının merkezin Genel Kurul toplantısından en az 2 (iki) ay önce tamamlanması zorunludur.

Şubeler, Genel Merkeze danışmak ve onay almak şartı ile iktisadi işletme kurabilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI :
Madde 22
Her şubede Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oluşturulması zorunludur.

ŞUBE GENEL KURULU
Madde 23

Şube Genel Kurulu, olağan olarak 3 (üç) yılda bir toplanır. Şubelerin son olağan Genel Kurulları Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki aydan önce yapılmış olmalıdır.

Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı, aidatlarını ödemiş asil üyelerden meydana gelir. Temsilcilikler, şube Genel Kurullarında temsil edilemez.

Şube Genel Kurulu toplantısı, en az 15 (on beş) gün önceden gün, saat, yer ve gündem belirtilerek şubenin bulunduğu yerdeki bir gazetede yayınlanır ve üyelere duyurulur.

Toplantı tutanağının bir örneği, Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerinin kimlik ve adresleri ile dernek merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin isimleri ilgili mahalli mülki amirlik ve dernek merkezine 30 (otuz) gün içinde gönderilir.


Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
A- Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları ile bilânço ve gelir-gider hesaplarının incelenmesi sonuçlarını ibra etmek, sunmak veya sorumlulukları hakkında karar vermek.

B- Şubenin bütçesini incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak.

C- Yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.

D- Şubeyi temsil etmek üzere 7 (yedi) kişiyi Merkez Genel Kurul delegesi olarak seçmek (şube başkanı merkez Genel Kurulunun doğal delegesidir).

E- Dernek Tüzüğünün ve yasaların Genel Kurula verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

F-Şubenin feshine karar vermek.

ŞUBE YÖNETİM KURULU :
Madde 24
Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen 7 (yedi) asil, 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu 3 (üç) yıl için seçilir, süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki 7 (yedi) gün içinde toplanır. Başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve veznedarı seçer.

a.Başkan, dernek merkezi ile koordinasyonu sağlamak, şubeyi diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yönetmekten sorumludur. Yönetim Kurulu kararı ile komisyonlar kurulmuş ise bu komisyonların da doğal üyesidir.

b.Başkan yardımcısı, başkanın her konuda yardımcısıdır. Başkanın yokluğunda ona vekâlet eder. Başkan vekâleti başka bir Yönetim Kurulu üyesine verebilir. Böyle bir durum için başkanın yazılı onayı gerekir.

c.Sekreter, örgütleme çalışmalarından sorumludur. Karar defteri ve yazışmaları başkanın onayını alarak yürütür. Başkana karşı tüm defter ve evrakların takibinden sorumludur.

d.Muhasip, her türlü mali işlerden ve gelir-gider ile ilgili belgelerin hazırlanmasından sorumludur.

e.Veznedar, muhasibe yardımcıdır. Banka ve harcamalar ile ilgili işlerde para ile doğrudan temas gerektiğinde muhasibe yardımcı olur.

Şube Yönetim Kurulunun toplantı ve kararlarında uygulanacak esaslar hakkında ana tüzüğün 20. Maddesi uygulanır. Yönetim Kurulu kararlarının bir örneği 15 (on beş) gün içinde merkeze gönderilir.

Şube Yönetim Kurulu görev ve yetkileri şunlardır:
A.Şubeyi temsil etmek ve bu konuda kurul üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

B.Şubeyi tüzük ve yasalar hükümlerine göre yönetmek,

C.Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

D.Yıllık çalışma raporu ile bilânço ve gelir-gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak; (Dernek Tüzüğü ile belirlenmiş olan üye aidatları ve bağışlar üye yazımı esnasında şube muhasibi tarafından toplanarak her ayın ilk on günü içinde üye formlarının bir sureti ile birlikte dernek merkezine ulaştırır. Toplanan bu aidat ve bağışların 1/3’lük bölümü genel merkez Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde genel merkeze bırakılacaktır.) Bu oran şube yönetiminin teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir.
E.Şubenin defter ve dosyalarını tutmak. Şube Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesinden şube Genel Kuruluna ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Ayrıca tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur. Şube yönetim Kurulu kararlarına karşı Merkez Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Merkez Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.


F.Şubenin bulunduğu bölgede Merkez adına edinilecek taşınmaz malların alımı ya da satımı için gerektiği hallerde genel merkez yönetimden yönetim kurulundaki kişi veya kişiler için yetki alır.

ŞUBE DENETLEME KURULU :
Madde 25

Şube işlem ve hesaplarını denetlemek üzere Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından 3 (üç) yıl süre için 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeden oluşan bir Denetleme Kurulu seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Merkez denetleme yöntemleri şubeler için geçerlidir.

ŞUBELERİN TASFİYESİ :
Madde 26
Şube veya şubelerin tasfiyesi halinde edinilmiş taşınır taşınmaz mallar genel merkeze bırakılır.

BORÇLANMA :
Madde 27

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
•  Genel Başkan: Ramazan Baş
•  Genel Başkan Yardımcısı: Naci Gürbüz
•  Genel Sekreter: Yaşar Gülüm Yalçın
•  Muhasip Üye: Asuman Uras
•  Asıl Üye: Yasemin Demirkol
•  Asıl Üye: Semra Çetinkaya
•  Asıl Üye: Fevziye Altıparmak