SÜREKLİ RAPORLAR?

Raporlar ve Sürekli Kullanım Reçeteleri hakkında bilgiler

1)    Uzman hekim raporları;İlgili tek uzman hekim tarafından düzenlenecek olup başhekimlik mührü ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur.

2)    Sağlık kurulu raporları;İlgili daldan üç uzman hekimin katılımı ile, aynı daldan üç uzman hekim bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer dallardan uzman hekimlerin katılımı ile en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenir. Sağlık kurulu raporlarında başhekimlik mührü ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur.

İlaç kullanım raporlarının düzenlenmesi

İlaç ismi ve etken madde yazımına  ait hususlar 29.01.2007 tarih 1570 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile düzenlenmiş ve bu genelge 13.02.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu genelgeye göre; ilaç kullanım raporlarında (Tebliğ ve eki listelerde özel düzenleme yapılmış ilaçlar hariç olmak üzere) aşağıdaki hususlar mutlaka yer alacaktır.
i)    Teşhis
ii)    Etken madde adı (Rapor Teşhislerinde ve etken madde isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır.)
iii)    ICD-10 kodu (15.06.2007 itibariyle mutlaka yer alacaktır ) .

İlaç dozlarının belirtilmesi şart değildir, ancak raporda ilacın günlük kullanım dozunun ayrıntılı olarak belirtilmiş olması halinde belirtilen doz miktarı aşılamaz.

Rapor Süresi?

İlaç kullanım raporları, özel düzenlemeler hariç olmak üzere en fazla 2 yıl süre ile geçerlidir;

Raporda düzeltme?

Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile Tebliğ hükümlerine göre eksikliği bulunan ilaç kullanım raporları aşağıdaki husulara sadık kalmak şartıyla düzeltilebilir.

             i)    İlacın kullanım dozu,
ii)   Etken madde,
iii)  Kullanım süresi,
iv)  İlgili hekim onayı
v)   Tedavi şeması

Raporun çıktığı hastanede

Raporu düzenleyen hekimin kaşe ve imza onayı ile düzeltmesiyle

Bunun başhekimlik mührü ve ıslak imza ile onaylanmasıyla

düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren rapor süresinin sonuna kadar geçerlidir.

Muafiyet listesinde olmayan raporlu ilaçlar? 

“Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde (EK–2) yer almayan ilaçlar, kullanımı sağlık kurulu raporu ile gerekli görülse dahi katılım payı hasta tarafından ödenecektir.  Tebliğ gereğince en fazla 3 aylık tedavi dozunda reçete edilebileceklerdir.

Ayaktan Tedavide Sağlık Kurulu Raporu İle Verilebilecek İlaçlar?

“Ayaktan Tedavide Sağlık Kurulu Raporu İle Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde (EK–2/C)     yer alan özellikli ilaçlar için;
i)    ilaç/ilaçların kullanım dozu,
ii)    uygulama planı
iii)    uygulama süresi raporda belirtilecektir.
Düzenlenen raporlar, tedavi süresi boyunca geçerlidir. Ancak, bu süre 2 yılı geçemez.

Eski Raporlar?

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yürürlüğe girmeden önce çıkmış olan ve düzenlendiği tarihte geçerli olan mevzuat hükümlerine uygun raporlar 2 yılı geçmemek koşulu ile süresi boyunca geçerlidir.

Tebliğin yürürlülük tarihinden önce kurum bilgisayar kayıtlarına süresiz olarak girilen raporlar, tebliğin yürürlülük tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerli kabul edilir. (Rapor bitim tarihi: 14.06.2009)

 13.02.2007 öncesi çıkmış raporlarda yazılmış olan etken madde ve/veya ilaç adı dışındaki ilaçlar, eski uygulama doğrultusunda eczacılarımız tarafından karşılanmıştır.

Ancak 01.08.2007 tarihinden itibaren 13.02.2007 tarihinden önce düzenlemiş raporlarda etken madde belirtilmesi halinde, belirtilen etken madde ve/veya ilaç adı dışındaki ilaçların bedelleri ödenmeyecektir.

Etken madde ve doz?

 13.02.2007 öncesi raporlarda ilaç dozu ve etken madde şartı aranmamaktadır.Ancak rapor tarihi ne olursa olsun ilaç dozu ve etken madde belirtilmiş ise bu rapor kapsamında sadece belirtilen etken maddeyi içeren ilaçlar,raporda belirtilen dozlarda verilebilir.

 Raporda belirtilen ilaç dozu ve etken madde değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu takdirde “raporda düzeltme” başlığındaki usul çerçevesinde mevzuata uygun hale getirilmelidir.

Reçeteye eklenecek rapor fotokopisine “Aslı Gibidir” Onayı?

Sözleşmenin 3.2.13 maddesi gereğince kullanımı rapora bağlı veya katılım payı alınmayacak ilaçlar için “ASLI GİBİDİR” onaylı bir rapor fotokopisi reçeteye eklenmelidir.

Bu onay Reçeteyi düzenleyen hekim ve Sağlık Kurumu/kuruluşu tarafından yapılabilmektedir.

1.7.2007 tarihinden itibaren “ASLI GİBİDİR” onayı reçeteyi karşılayan eczacı tarafından da yapılabilecektir.

Emekli Sandığı tarafından raporun teyitlenmiş olması durumunda da “ASLI GİBİDİR” onaylı bir rapor fotokopisi reçeteye eklenecektir.

Sürekli Kullanım Reçeteleri ?
Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında kurumların birleşmesi nedeniyle ortak protokol ve Sağlık Uygulama Tebliği düzenlenmiş ve Emekli Sandığı , Bağ-Kur, SSK reçetelerinde ortak uygulamaya geçilmiştir.

    SUT ‘un Tebliğ eki EK-2* listesinde yer alan
1.    Tüberküloz,
2.    Kalp yetmezliği,
3.    Koroner arter hastalığı,
4.    Disritmiler,
5.    Arteriyel hipertansiyon,
6.    Kardiyomiyopati,
7.    Solunum sistemi hastalıkları,
8.    Diabetes mellitus,
9.    Kronik nörolojik hastalıklar
10.   Glokom

teşhislerinde Sürekli Kullanım reçetesi düzenlenebilir.

Sürekli kullanım reçetesi verilirken Eczanelerin aşağıdaki hususlara önemle dikkat etmeleri gerekir.

    1.    Doktor tarafından düzenlenen ilk reçeteye ait bilgiler (reçete tarihi, protokol no, ilaç adı, dozu ve kullanım miktarı) serbest eczacı tarafından raporun arkasına işlenecektir.
2.    İşlenen reçetede belirtilen etken madde dozu ve günlük kullanım dozu esas alınarak rapor süresi boyunca tekrar reçete edilmesine gerek olmaksızın, en fazla üçer aylık miktarda sözleşmeli eczanelerden temin edilebilir.
3.    Etken maddenin miktarı ve/veya kullanım dozu değişikliği gereken hallerde yeniden reçete düzenlenecektir.
4.    Eczaneler, reçete olmaksızın vermiş oldukları ilaçların veriliş tarihini, adını ve miktarını rapor arkasına işleyeceklerdir.
5.    Raporun arkasına , hastanın ilaçları aldığına dair imzasının alınması ve eczane kaşesinin basılması zorunludur.
6.    Raporun ön ve arka yüz fotokopisi reçetenin bilgisayar çıktısına eklenecektir.
7.    Raporun reçeteye eklenmemesi (Emekli Sandığı evraklarında olduğu gibi) veya rapor arkasına yukarıdaki bilgilerin işlenmemesi durumunda sürekli kullanım onayı verilmemektedir.
8.    Emekli Sandığının sürekli kullanım reçetelerindeki eski uygulaması olan, serbest eczacı tarafından reçetenin hastanın karnesinin sayfasına yazılma işlemi geçerli olmayıp, tebliğin 12.3 maddesi gereğince raporun arkasına işlenmesi gerekmektedir.
9.    Reçete olmaksızın (devam reçetelerinde) ilaç karşılanmasında 3 aylık dozda ilaç verilmelidir.

Sürekli kullanıma ait ilk reçeteyle gönderilen raporlarda aslı gibidir onayı sağlık kurum/kuruluşu, reçeteyi düzenleyen hekim veya reçeteyi karşılayan eczacı tarafından yapılabilir. Devam reçeteleri için raporda bir değişiklik yapılmadığı sürece “ASLI GİBİDİR” onayına gerek yoktur.